ગુજરાતી ભાષાની મીઠાસ


ગુજરાતીની મીઠાસ તો જુઓ જયારે છુટા પડીએ ત્યારે “BYE” કહેવાના બદલે “આવજો” કહીએ એવી
છે મારી ગુજરાતી .
નમક ને પણ મીઠું કહીએ છીએ એવી છે મારી ગુજરાતી.
આદર્શ અને આવકારની મહિમા છે મારી ગુજરતી.
“ કેમ છો” શબ્દ થી દેશ વિદેશમાં ખ્યાતી પામનારી છે મારી ગુજરાતી.
દરેક ગુજરાતીના હ્રદયમાં વસતી છે મારી ગુજરાતી.
મેઘાણી અને પન્નાલાલની અભિવ્યક્તિ છે મારી ગુજરાતી.
ક,ખ,ગ,અ,આ,ઈ ની ભરમાર છે મારી ગુજરાતી.
મારા ગુજરાતનું ગૌરવ છે મારી ગુજરાતી.
(‘વિસરાતી જતી ગુજરાતી ભાષા – અંગ્રેજી શિક્ષણની મર્યાદાઓ અને આડઅસરો’ પુસ્તકમાંથી સાભાર.)

Comments

The Flain Popular Posts

15 Cases where True Indology exposed Devdutt Pattanaik

Mythologist Author Devdutt Pattanaik's Abusive Tweets

Book Review - Cuts and Bruises: Soul stirring stories from surgery school by Dr. Shivam Pandya

Informative, Myth Buster Google Docs and YouTube Playlists on different topics like Dharma, politics, India, world, true history, science, arts, architecture, scams and book recommendation, etc.

UNBELIEVABLE CULTURAL APPROPRIATION | CULTURE DIGESTION

Sonakshi was right. Hanumān indeed brought Sanjivini herb for Lord Rāma (and Lakṣmaṇa).

Varna-sankara and Inter Caste Marriage.

Jokes on Doctors. Twitterati trolled them for 2 days. How started meme wars between doctros and engineers, and all. Part 1

Maharishi Sushruta : Father of Indian Medicine, Father of Plastic Surgery- A Great Rishi and Scholar

True Indology is Back and Break the record with 100k Followers within 7 Hours