ગુજરાતી ભાષાની મીઠાસ


ગુજરાતીની મીઠાસ તો જુઓ જયારે છુટા પડીએ ત્યારે “BYE” કહેવાના બદલે “આવજો” કહીએ એવી
છે મારી ગુજરાતી .
નમક ને પણ મીઠું કહીએ છીએ એવી છે મારી ગુજરાતી.
આદર્શ અને આવકારની મહિમા છે મારી ગુજરતી.
“ કેમ છો” શબ્દ થી દેશ વિદેશમાં ખ્યાતી પામનારી છે મારી ગુજરાતી.
દરેક ગુજરાતીના હ્રદયમાં વસતી છે મારી ગુજરાતી.
મેઘાણી અને પન્નાલાલની અભિવ્યક્તિ છે મારી ગુજરાતી.
ક,ખ,ગ,અ,આ,ઈ ની ભરમાર છે મારી ગુજરાતી.
મારા ગુજરાતનું ગૌરવ છે મારી ગુજરાતી.
(‘વિસરાતી જતી ગુજરાતી ભાષા – અંગ્રેજી શિક્ષણની મર્યાદાઓ અને આડઅસરો’ પુસ્તકમાંથી સાભાર.)

Comments

The Flain Popular Posts

15 Cases where True Indology exposed Devdutt Pattanaik

Maharishi Sushruta : Father of Indian Medicine, Father of Plastic Surgery- A Great Rishi and Scholar

Mythologist Author Devdutt Pattanaik's Abusive Tweets

Varna-sankara and Inter Caste Marriage.

UNBELIEVABLE CULTURAL APPROPRIATION | CULTURE DIGESTION

Book Review - Cuts and Bruises: Soul stirring stories from surgery school by Dr. Shivam Pandya

Popularity of Sanskrit on rise in Western World.

Jokes on Doctors. Twitterati trolled them for 2 days. How started meme wars between doctros and engineers, and all. Part 1

Is Onam is Hindu Festival or Christian Festival ? is Onam celebrated in memory of the king Mahabali or Vamana Jayanti ?

Did you know? Is Valentine is really Saint or Saitan ? "Valentine's day" is named after 'Saint' Valentine.